نمره لایت هاوس

لایت هاوس چگونه نمره عملکرد کلی شما را محاسبه می کند؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه به طور کلی، فقط معیارها به امتیاز عملکرد لایت هاوس شما کمک می کنند، نه نتایج فرصت ها و موارد تشخیصی! بهبود فرصت ها و … Read More